Анонси 
Положення про виконавчий апарат

Назад

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат Корюківської районної ради

І. Загальні положення

1. Відповідно до статей 141 Конституції України та 43, 55 і 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою за поданням голови районної ради. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова районної ради.

2. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами і нормативно-правовими актами.

3. Виконавчий апарат здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії та зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

4. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання здійснюються за рахунок коштів районного бюджету та затверджуються районної радою за пропозицією голови районної ради.

5. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу та звільняються розпорядженням голови районної ради. Призначення відбувається за встановленою законодавством процедурою прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Звільнення з посади проводиться у відповідності до законодавства, що регулює умови проходження служби в органах місцевого самоврядування. Зміна керівництва районної ради не є підставою для припинення служби.

6. До виконавчого апарату входять:

- голова районної ради;

- заступник голови районної ради;

- керуючий справами

- організаційно-контрольний відділ;

- загальний відділ;

- фінансово-господарський відділ.

7. Працівники виконавчого апарату районної ради в своїй діяльності керуються Регламентом роботи районної ради, цим Положенням, посадовими інструкціями, положеннями про відділи, затвердженими головою районної ради, Інструкцією з діловодства в районній раді, планами роботи районної ради та виконавчого апарату.

8. У разі закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат виконує свої обов’язки до обрання нового складу районної ради та прийняття нею рішення щодо структури та чисельності нового виконавчого апарату районної ради.

ІІ. Основні функції виконавчого апарату районної ради

1. Вирішує організаційне, інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів і депутатських фракцій та груп щодо організації, затвердження районних програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до компетенції районної ради.

2. Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, а також з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування району.

3. Надає правову, методичну і консультативну допомогу радам району всіх рівнів у здійсненні наданих їм повноважень, дотримання законності в їх діяльності.

4. Здійснює та сприяє проведенню навчання кадрів органів місцевого самоврядування.

5. Узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій, депутатських груп та фракцій, органів самоорганізації населення.

6. Забезпечує гласність у роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації.

7. Готує разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації статистичні довідки та інші матеріали, необхідні для роботи депутатів і постійних комісій.

ІІІ. Забезпечення сесійної роботи ради

1. На виконавчий апарат покладається:

- участь у розробці проектів рішень районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, а також питань, які вносяться на розгляд ради;

- підготовка проектів рішень районної ради з питань: обрання голови, заступника голови ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень; утворення та обрання постійних комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій; утворення президії, затвердження положення про неї; утворення комісій при районній раді; затвердження регламенту, плану роботи ради; заслуховування звітів голови ради, постійних комісій;

- організація обговорення тез доповіді та проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;

- організація, за дорученням голови ради, обговорення тез доповіді та проектів рішень депутатами серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;

- узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на пленарних засіданнях або переданих в письмовій формі головуючому, розробка проектів заходів щодо їх реалізації і направлення виконавцям;

- здійснення контролю за виконанням пропозицій, зауважень та інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;

- ведення протоколів і стенограм засідань районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;

- оприлюднення рішень ради через районну газету «Маяк» та на офіційному веб-сайті районної ради;

- ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

ІV. Забезпечення роботи президії районної ради

1. Виконавчий апарат забезпечує:

- підготовку матеріалів на засідання президії районної ради;

- ведення протоколу засідання президії районної ради;

- узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених на засіданні президії.

V. Забезпечення роботи постійних комісій районної ради

1.Виконавчий апарат:

- забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рекомендацій, рішень районної ради;

- допомагає депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, налагоджувати взаємодію з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, залучати спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій.

VІ. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень

1. Виконавчий апарат організовує:

- проведення консультацій із депутатами у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;

- надає разом із працівниками місцевих рад допомогу в діяльності депутатів, організації особистого прийому в населених пунктах району, розгляді заяв і скарг громадян;

- сприяє депутатам у проведенні єдиних днів депутата, звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює висловлені на них пропозиції і зауваження.

VІІ. Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення передового досвіду

1. Виконавчий апарат:

- бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для публікації в пресі;

- систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів, депутатських груп та фракцій;

- сприяє проведенню навчання та підвищенню кваліфікації представниками органів місцевого самоврядування району;

- регулярно інформує керівництво ради про сесійну діяльність, роботу постійних комісій міської, селищної та сільських рад району.

VІІІ. Надання методичної та консультативної допомоги місцевим радам

1. Виконавчий апарат:

- вивчає і узагальнює практику діяльності місцевих рад і надає методичну і консультативну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи;

- бере участь у підготовці та роботі семінарів з міським, селищним, сільськими головами, секретарями місцевих рад.

ІХ. Організація проведення виборів, референдумів

1. Виконавчий апарат, у відповідності до чинного законодавства, організаційно забезпечує проведення в районі виборів, референдумів.

Х. Забезпечення вирішення питань адміністративно- територіального устрою

1. Виконавчий апарат веде облік адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

ХІ. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг

1. Працівники виконавчого апарату організовують прийом відвідувачів, беруть участь у вивченні та розгляді пропозицій, заяв і скарг, що надходять до районної ради.

2. Виконавчий апарат контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.

Назад

10 Грудня 2021 12:16