Анонси 
Правила внутрішнього трудового розпорядку

Назад

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого апарату Корюківської районної ради

І. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Корюківської районної ради (надалі - Правила) розроблені відповідно до ст.43 Конституції України, Кодексу Законів про Працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» з метою сприяння проявленню свідомості і розгортанню ініціативи працівників, забезпечення трудової дисципліни, організації праці, повного і раціонального використання робочого часу.

1.2. Правила визначають внутрішній трудовий розпорядок працівників виконавчого апарату Корюківської районної ради, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови заохочення працівників за сумлінну працю, відповідальність за порушення трудової дисципліни, дотримання посадових інструкцій та запровадження з метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, забезпечення використання робочого часу, високої ефективності та якості роботи працівників.

1.3. Правила є обов’язковими для всіх працівників районної ради.

1.4. Правила затверджуються та змінюються за погодженням з профспілковим комітетом.

1.5. Правила доводяться до відома працівників під підпис.

ІІ. Порядок прийняття, переведення та звільнення посадових осіб та інших категорій працівників

2.1. Призначення на посаду посадових осіб здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.2. Прийняття на посаду посадових осіб місцевого самоврядування проводиться на конкурсній основі у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України №169 від 15 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» з внесеними змінами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.3. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, яка зарахована до кадрового резерву чи пройшла стажування, може здійснюватися за розпорядженням голови районної ради без конкурсного відбору.

2.4. Призначення на посаду та звільнення з посади працівників виконавчого апарату районної ради здійснюється за розпорядженням голови Корюківської районної ради. Днем початку виконання працівником своїх службових обов’язків є день, дата якого зазначена в розпорядженні голови районної ради. Останнім робочим днем працівника, який звільняється, є день його звільнення.

2.5. Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників здійснюється на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. Не можуть бути призначені на посаду у виконавчий апарат Корюківсьокї районної ради особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- у разі прийняття на службу, будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими особами;

- в інших випадках, установлених законами України.

2.7. При прийнятті на роботу кандидат подає до районної ради :

- трудову книжку, оформлену в установленому порядку;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- заяву про прийняття на роботу або заяву про участь у конкурсі на заміщення вакантної посади (вказується конкретна посада);

- заповнену особову картку за формою №П - 2ДС з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4 х 6 см;

- документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання тощо;

- військовий квиток (для військовозобов’язаних);

- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік; (для посадових осіб);

- довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

- інші документи, передбачені чинним законодавством України.

2.8. При укладанні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка приймається на роботу відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.9. Прийняття на роботу оформлюється розпорядженням голови районної ради в порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.

2.10. При укладанні трудового договору може бути обумовлений випробувальний термін, терміном до шести місяців, з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати. Умови про випробування зазначаються в розпорядженні голови районної ради при прийнятті на роботу. Якщо після закінчення строку випробувального терміну працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

2.11. У розпорядженні голови районної ради про прийняття на роботу зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, на яку приймається працівник, та умови оплати праці. З розпорядженням голови районної ради про прийняття працівника на роботу (про призначення на посаду) працівник ознайомлюється під розписку.

2.12. Громадяни України, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Посадова особа підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

2.13. При прийнятті на роботу чи при переведенні його в установленому порядку на іншу роботу у виконавчому апараті районної ради, начальник відділу та посадова особа, на яку відповідно до посадової інструкції покладено відповідні повноваження зобов’язані:

- ознайомити працівника з його посадовою інструкцією (під розпис), а також з умовами та оплатою його праці;

- ознайомити працівника з цими Правилами;

- визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

- проінструктувати про порядок використання комп’ютерної техніки та засобів зв’язку;

- проінформувати працівника з техніки безпеки, про санітарію і гігієну праці, протипожежну охорону, інші правила з охорони праці, тощо.

2.14. Кожному працівнику робиться відповідний запис у трудовій книжці. Трудові книжки працівників зберігаються, як документи суворої звітності, у керуючого справами виконавчого апарату районної ради Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керуючого справами районної ради. Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. №58 з внесеними змінами.

2.15. Голова районної ради, заступник голови районної ради, керуючий справами, начальники відділів виконавчого апарату районної ради можуть доручати підлеглим виконання роботи, необумовленої посадовою інструкцією або трудовим договором, лише за їх згодою.

2.16. Припинення трудових відносин з працівником районної ради може мати місце лише на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України. Посадові особи та інші працівники районної ради мають право розірвати трудовий договір з власної ініціативи, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної ради письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з причин, передбачених частиною першою статті 38 Кодексу законів про Працю України, голова районної ради своїм розпорядженням звільняє працівника у строк, про який просить працівник.

2.17. За домовленістю між працівником і головою районної ради працівник може бути звільнений і до закінчення строку попередження про звільнення.

2.18. Припинення трудових відносин з ініціативи голови районної ради можливо в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.19. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про Працю України, служба в органі місцевого самоврядування припиняється згідно з положеннями Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а саме:

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону;

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону);

- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (стаття 13 цього Закону);

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12, 12-1 цього Закону);

- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).

2.20. Зміна керівництва районної ради не може бути підставою для припинення посадовою особою служби на зайнятій посаді з ініціативи новообраного керівництва.

2.21. Перед розірванням трудового договору працівник зобов’язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути або передати всі службові документи та літературу іншій особі, визначеній керівником.

2.22.У день звільнення керуючий справами зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку з внесенням до неї запису про звільнення. Одночасно з працівником проводиться повний розрахунок.

ІІІ. Основні обов’язки і права посадових осіб та інших категорій працівників районної ради

3.1. Основними обов’язками посадової особи та інших категорій працівників виконавчого апарату районної ради є:

- додержання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно - правових актів, Регламенту районної ради, положення про виконавчий апарат районної ради;

- забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов’язків, завдань відповідно до своєї компетенції;

- додержання прав та свобод людини і громадянина;

- сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно - правових актів, рішень районної ради, розпоряджень, доручень голови районної ради, заступника голови районної ради, керуючого справами районної ради;

- ініціатива і творчість в роботі;

- недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника районної ради;

- забезпечення таємниці інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

- шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради, дотримання високої культури спілкування;

- постійне вдосконалення організації роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу;

- дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці, протипожежної безпеки;

- вжиття заходів негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне інформування про це голови районної ради, заступника голови районної ради;

- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку та чистоті;

- збереження спільної власності територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку.

3.2. Повноваження працівників визначаються положенням про виконавчий апарат районної ради та посадовими інструкціями.

3.3. Посадові особи підлягають атестації у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування» з внесеними змінами.

3.4. Не підлягають атестації голова районної ради, працівники, які перебувають на займаній посаді менше, ніж один рік, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше, ніж один рік в тому числі після виходу з відпустки по вагітності і пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на роботу на визначений термін. Посадові особи, призначені на посаду на визначений термін, та вагітні жінки, можуть проходити атестацію за власним бажанням.

3.5. Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників виконавчого апарату районної ради мають право:

- користуватися правами та свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва районної ради, працівників виконавчого апарату районної ради та інших осіб;

- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень);

- на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоюється (якщо вона посадова особа), якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків, результатів роботи та атестації;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

- на здорові, безпечні та належні для високоефективної роботи умови праці;

- на соціальний та правовий захист відповідно до її статусу;

- захищати свої законні права і інтереси, при потребі в судовому порядку;

- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб, матеріалів та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівництва відповідні пояснення та давати особисті пояснення.

3.6. Конкретні обов’язки та права працівників виконавчого апарату районної ради визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

ІV. Основні обов’язки керівництва районної ради

4.1. Керівництво районної ради зобов’язано:

- неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства України про працю;

- створювати для працівників виконавчого апарату районної ради умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників за результатами їх особистої роботи, раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату в установлені терміни;

- забезпечити здійснення заходів, спрямованих на зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, дотримання встановленого режиму праці та відпочинку;

- забезпечити вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки у відповідності до посадових інструкцій;

- забезпечити систематичне підвищення рівня кваліфікації працівників.

V. Робочий час і його використання

5.1. Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові обов’язки.

5.2. Для працівників виконавчого апарату районної ради встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).

5.3. Порядок початку і закінчення роботи працівників виконавчого апарату районної ради та перерва для відпочинку і харчування встановлюється в такі часи:

- для посадових осіб:

- початок роботи о 8.00 годині;

- закінчення роботи о 17.00 годині;;

- перерва на відпочинок і харчування з 13.00 до 14.00

- для обслуговуючого персоналу (завідувач господарства):

- початок роботи о 8.00 годині;

- закінчення роботи о 17.00 годині;

- перерва на відпочинок і харчування з 13.00 до 14.00.

- для водія – ненормований робочий день

- для сторожів - початок роботи та закінчення згідно графіка чергування.

5.4. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку.

5.5. Для виконання невідкладної та особливо важливої роботи, посадові особи та інші категорії працівників можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. За бажанням працівника, який працював у вихідний, святковий або неробочий день, йому надається інший день відпочинку.

5.7. Облік присутності та відсутності на роботі працівників протягом робочого дня, їх табелювання, проводиться керуючим справами виконавчого апарату районної ради.

5.8. Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посадовим особам надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника в межах затвердженого фонду оплати праці. Працівникам, які мають стаж роботи в органах місцевого самоврядування та в органах державної виконавчої влади понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

- 10 років - 5 днів;

- 11 років - 7 днів;

- 12 років - 9 днів;

- 13 років - 11 днів;

- 14 років - 13 днів;

- 15 років і більше - 15 днів;

Іншим працівникам виконавчого апарату щорічна основна відпустка надається тривалістю не менше 24 календарних днів, працівникам з ненормованим робочим днем - (водій) 7 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки згідно Колективного договору, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія) (завідувач господарства) 16 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», учасникам бойових дій та інвалідам війни 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки відповідно до статті 77-2 Кодексу законів про працю України, статті 16-2 Закону України «Про відпустки».

5.9. У разі відкликання працівників районної ради із щорічної основної або додаткової відпусток в порядку, встановленому чинним законодавством, дні невикористаної відпустки надаються працівнику в будь - який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

5.10. Умови і порядок надання відпусток іншим категоріям працівників виконавчого апарату районної ради встановлюються згідно із Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю України.

5.11. Черговість надання працівникам щорічної основної і додаткової оплачуваної відпусток встановлюється головою районної ради за погодженням із профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення роботи виконавчого апарату районної ради та особистих інтересів працівників. Графік відпусток складається на кожний рік не пізніше ніж 10 січня поточного року, затверджується головою районної ради і доводиться до відома всіх працівників.

VI. Періодичність і строки виплати заробітної плати

6.1. Виплату заробітної плати проводити двічі на місяць. За першу половину місяця (аванс) 21-22 числа поточного місяця та за другу половину місяця 6 -7 числа наступного місяця.

У разі, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то заробітна плата виплачується напередодні цього дня.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця (тобто авансу) має бути не менше оплати за фактично відпрацьований час розрахунку посадового окладу працівника.

VII. Заохочення за сумлінну працю. Матеріальне та соціально - побутове забезпечення

7.1. За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків та інші досягнення в роботі до працівників виконавчого апарату районної ради застосовуються такі заохочення:

- преміювання;

- почесна грамота.

Заохочення у вигляді Почесної грамоти оголошується розпорядженням в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення.

За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату районної ради можуть представлятися до заохочення у вищі органи (нагородження грамотами, медалями, нагрудними значками, присвоєння почесних звань, тощо).

7.2. За виконання особливо важливих завдань посадовій особі відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад. За сумлінну працю при виході на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

7.3. Посадовим особам надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством України.

VІІІ. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов’язків, передбачених відповідними посадовими інструкціями,, порушення посадовою особою обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

8.2. Питання щодо притягнення працівників виконавчого апарату районної ради до дисциплінарної відповідальності подається голові районної ради на розгляд в установленому порядку.

8.3. За порушення дисципліни до працівника застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення з роботи.

8.4. До посадових осіб, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- затримка до одного року присвоєння чергового рангу

8.5. Одним із заходів впливу до посадових осіб та інших працівників виконавчого апарату районної ради за порушення трудової дисципліни може застосовуватися повне або часткове позбавлення премії на певний термін.

8.6. Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважної причини покладених на нього обов’язків, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважної причини, за попередньою згодою профспілкового комітету у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.7. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника дисципліни в обов’язковому порядку вимагається письмове пояснення. У разі відмови дати письмове пояснення, складається відповідний акт. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

8.8. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше, ніж через місяць з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи через тимчасову непрацездатність або перебування його у відпустці.

8.9. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення проступку.

8.10. За кожне порушення трудової дисципліни до порушника може бути застосовано одне дисциплінарне стягнення або захід дисциплінарного впливу.

8.11. При виборі виду стягнення повинні враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

8.12. Стягнення оформлюється розпорядженням голови районної ради, в якому зазначаються мотиви його застосування; про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розписку. Розпорядження голови районної ради в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників виконавчого апарату районної ради.

8.13. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.14. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8.15. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

ІХ. Порядок вирішення трудових спорів

9.1. Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом районної ради розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Назад

10 Грудня 2021 12:16