Анонси 
Розпорядження 76

Назад

       

 

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 грудня 2017 року

 

Про затвердження Положення про

обробку і захист персональних даних

у базах персональних даних, володільцем

яких є Корюківська районна рада

 

З метою встановлення загальних вимог до організаційних і технічних  заходів захисту персональних даних під час їх обробки у базах персональних даних, володільцем яких є Корюківська районна рада, відповідно до  Закону України «Про захист персональних даних», Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 8 січня 2014 року № 1/02-14, керуючись частиною 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Затвердити Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Корюківська районна рада (далі – Положення), що додається.

2.Загальну організацію роботи, пов’язаної із захистом та обробкою персональних даних в Корюківській районній раді покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Охріменко Л.М.

3.Покласти організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці на посадових осіб:

3.1.У базах персональних даних: «Особові справи працівників»; «Депутати» - керуючого справами виконавчого апарату районної ради Охріменко Л.М.

3.2.У базах персональних даних «Контрагенти»,  - начальника фінансово-господарського відділу, головного бухгалтера виконавчого апарату районної ради Приходько Н.Б.

3.3. У базах персональних даних: «Звернення громадян», «Нагороджені»  - начальника організаційно-контрольного відділу виконавчого апарату районної ради – Альохіну А.Є.

4. Особам, на яких покладена організація роботи за захист та обробку персональних даних, забезпечити неухильне виконання вищезазначеного Положення.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної ради                                            В.І.Чернуха

Додаток

до розпорядження голови

районної ради 29 грудня  2017 року №76

 

                                                                                       ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обробки та захисту персональних даних у базах

персональних даних, володільцем яких є Корюківська районна рада

 

                                                                                 1.Загальні положення

1. Положення про порядок обробки та захисту персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є Корюківська районна рада (далі — Положення), визначає комплекс організаційних та технічних заходів для забезпечення захисту персональних даних працівників апарату Корюківської районної ради (далі — виконавчий апарат), депутатів районної ради, контрагентів районної ради та інших осіб, персональні дані яких обробляються при здійсненні Корюківською районною радою своїх повноважень, від випадкових втрат або знищення, а також незаконної обробки.

2. Положення розроблено на підставі Закону України «Про захист персональних даних» (далі—Закон 2297) та Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14.

3. Положення є обов’язковим для виконання посадовими особами виконавчого апарату, які мають доступ до персональних даних та/або обробляють персональні дані.

4. Усі терміни у Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі 2297.

5. До персональних даних належать будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за якими вона ідентифікується чи може бути конкретно ідентифікована.

6. Обробка персональних даних здійснюється посадовими особами виконавчого апарату на паперових носіях та за допомогою програмних продуктів.

7. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у т. ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

8. Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством у відповідній сфері.

 

2. Бази персональних даних Корюківської районної ради

Корюківська районна рада є володільцем баз персональних даних:

«Особові справи працівників», «Депутати», що обробляються керуючим справами виконавчого апарату районної ради;

«Контрагенти»,  що обробляються у фінансово-господарському відділі виконавчого апарату районної ради;

Звернення громадян», «Нагороджені», що обробляються у організаційно-контрольному відділі виконавчого апарату районної ради.

 

3. Мета та підстави обробки персональних даних

1. Обробка персональних даних працівників виконавчого апарату проводиться з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері військового обліку військовозобов’язаних відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку, відповідно до Податкового кодексу України, законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці».

2. Обробка персональних даних контрагентів здійснюється з метою укладення та виконання правочинів під час здійснення Корюківською районною радою господарської діяльності відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України тощо, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших нормативно-правових актів.

3. Обробка персональних даних інших осіб, персональні дані яких обробляються при здійсненні посадовими особами своїх повноважень, здійснюється з метою реалізації інших повноважень Корюківської районної ради, функцій та обов’язків виконавчого апарату відповідно до законів України «Про статус депутатів місцевих рад»,  «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні».

4. Обробка персональних даних в базах персональних даних здійснюється відповідно до статті 11 Закону.

 

 4. Склад персональних даних, що обробляються у виконавчому апараті

Відповідно до визначеної мети обробки, актів законодавства обробляються такі персональні дані:

працівників:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • дата і місце народження; 
 • реєстраційний номер облікової картки;
 • громадянство;
 • паспортні дані;
 • адреса проживання;
 • номер засобу зв’язку; 
 • відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • відомості про трудову діяльність, військовий облік;
 • біографічні дані, склад сім’ї, відомості про членів сім’ї;
 • відомості про пільги, ділові та особисті якості.

контрагентів – фізичних осіб-підприємців:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • відомості про місце реєстрації,

номери телефонів,

 • банківські реквізити, копії дозвільних документів;
 • реєстраційний номер облікової картки.

 

депутатів:

 • паспортні дані;
 • біографічні дані.

 

нагороджених:

 • прізвище, ім’я, по-батькові;
 • дата і місце народження;
 • реєстраційний номер облікової картки;
 • громадянство;
 • відомості про трудову діяльність;
 • біографічні дані.

 

громадян, які звертаються до виконавчого апарату:

– прізвище, ім’я, по-батькові;

– адреса проживання;

– номер засобу зв’язку;

– відомості, що зазначаються у зверненнях.

 

5. Права та обов’язки суб’єктів персональних даних

1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право:

- знати місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

- на доступ до своїх персональних даних;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

- звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

- інші права, визначені статтею 8 Закону 2297.

2. Працівники та контрагенти зобов’язані повідомляти про зміну своїх персональних даних, що підлягають обробці.

 

6. Обов’язки посадових осіб виконавчого апарату, які обробляють персональні дані

1.Посадові особи виконавчого апарату, які обробляють персональні дані, мають бути обізнані з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів у сфері захисту персональних даних.

2.Посадові особи виконавчого апарату, які обробляють персональні дані, зобов’язані:

- використовувати персональні дані лише відповідно до професійних чи службових або трудових обов’язків, запобігати втраті персональних даних або їх неправомірному використанню;

- не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових, трудових обов’язків.

3.Посадові особи виконавчого апарату, які мають доступ до баз персональних даних відповідно до своїх посадових обов’язків, мають дотримуватися вимог частини 3 статті 10 Закону 2297 щодо нерозголошення персональних даних, які їм були довірені або стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

 

7. Спосіб збору, накопичення, зберігання та знищення персональних даних

1. Обробка (у т. ч. збирання) персональних даних, здійснюється на підставі чинного законодавства. У разі виявлення факту внесення відомостей, які не відповідають дійсності, такі відомості мають бути невідкладно виправлені або знищені.

2. Персональні дані обробляються у формі, що допускає ідентифікацію фізичної особи, якої вони стосуються. Персональні дані мають бути точними та достовірними.

3.Первинними джерелами відомостей про фізичну особу є видані на її ім’я документи, підписані нею документи, а також відомості, які особа надає про себе.

4.Збирання персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору відомостей про фізичну особу.

5. Підставою для обробки персональних даних фізичних осіб є дозвіл на обробку персональних даних, наданий відповідно до Закону виключно для здійснення повноважень Корюківської районної ради (підстава пункт 2 частини 1 статті 11 Закону 2297).

6.Працівники виконавчого апарату районної ради, які призначаються на посаду повідомляються про збирання персональних даних, відповідно до статті 12 Закону.

Відмітка про повідомлення оформлюється разом з розпорядженням про призначення (прийняття) на посаду (роботу) таким чином:

«Повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися мої персональні дані.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення оновлених даних керуючому справами виконавчого апарату районної ради.

________________                  ______________________

 (підпис)                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

_________________».

(дата)  

                      

7. Депутати та нагороджені повідомляються про збирання їх персональних даних районною радою відповідальними посадовими особами виконавчого апарату, яким передаються ці дані.

Контрагенти повідомляються про обробку їх персональних даних під час укладення та підписання правочину з районною радою.

8. Зберігання та знищення персональних даних.

Персональні дані зберігаються у строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством у сфері архівної справи та діловодства.

9. Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог Закону та чинного законодавства.

10. У разі пред’явлення суб’єктом вмотивованої вимоги щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та/або зміни їх складу/змісту, така вимога підлягає розгляду впродовж 10 днів з моменту отримання.

11.Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані суб’єкта (їх частина) обробляються незаконно, виконавчий апарат припиняє обробку персональних даних суб’єкта (їх частини) та інформує про це суб’єкта персональних даних.

12.У разі, якщо вимога не підлягає задоволенню, суб’єкту надається мотивована відповідь щодо відсутності підстав для її задоволення.

 8.Доступ до персональних даних третіх осіб

1. Передача персональних даних суб’єктів третім особам здійснюється відповідно до вимог Закону та чинного законодавства та з метою виконання завдань, які відповідають об’єктивній причині поширення відповідних даних.

2. Поширення персональних даних суб’єктів персональних даних третім особам допускається в мінімально необхідних обсягах.

3. Особа має право на одержання будь-яких відомостей про себе, що містяться у базах персональних даних, без зазначення мети запиту.

9. Захист персональних даних при їх обробці

1. Посадові особи виконавчого апарату, на яких покладена організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, забезпечують захист персональних даних на паперових носіях від несанкціонованого доступу.

2. До роботи з персональними даними на паперових носіях допускаються посадові особи виконавчого апарату для виконання своїх службових завдань.

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                             Л.М.Охріменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до ПОЛОЖЕННЯ про

порядок обробки та захисту

персональних даних у базах

персональних даних, володільцем

яких є Чернігівська обласна рада,

затвердженого розпорядженням

голови обласної ради від 29 грудня

2017 року № 185

 

 

                      ОБЛІКОВА КАРТКА депутата обласної ради

1. __________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

2. Число, місяць і рік народження _________________

3. Освіта, назва ВУЗу, спеціальність ________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ __

4. Посада (професія, заняття), місце роботи _________________________________________ _______________________________________________________________________ __

5. За списком якої партії (блоку) обраний ____________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___

6. Чи є членом політичної партії (зазначити якої) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __

7. Якими мовами володієте ________________________________________________________

8. Вчений ступінь, звання _________________________________________________________

9. Почесні звання, нагороди _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________

10. Чи обирався раніше депутатом місцевої ради, (якої ради, якого скликання, роки)________ _____________________________________________________________________________ ___

 11.Дні, години, адреса та місце прийому виборців_____________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______

12. Домашня адреса (із зазначенням поштового індекса) _______________________________ _____________________________________________________________________________ ___

13. Адреса для направлення поштової кореспонденції з обласної ради ____________________ _____________________________________________________________________________ ___

14. Телефони: службовий ___________________________

 Квартирний __________________________

мобільний ___________________________

е-шаіі –

« ____» ______________ 20___ р.        Пі

Назад

10 Грудня 2021 12:16